Solliciteren

Welke informatie zet ik in mijn cv?
Bedenk goed dat je cv een presenteerblaadje is van jezelf. Wie ben je, wat voor opleidingen heb je gevolgd om vervolgens een baan te kunnen uitoefenen. Je cv heeft in ieder geval de volgende inhoud:
Persoonsgegevens
Om contact met je op te kunnen nemen is het handig om te beginnen met je persoonsgegevens, zoals: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht.
Opleidingen
Vermeld al je opleidingen, cursussen en trainingen die je hebt gevolgd, inclusief of je een bijbehorend diploma/certificaat hebt behaald. Begin altijd met je meest recente opleiding.
Werkervaring

Aansluitend vermeld je per werkgever jouw werkervaring. Begin ook hier eerst met je meest recente werkervaring. Heb je heel veel verschillende banen gehad? Vermeld dan alleen bij de relevante ervaring de details.

Vaardigheden

Denk hiervoor aan taal- en computerkennis, maar ook of je een rijbewijs of typediploma hebt.

Interesses

Om het cv persoonlijk te maken benoem je tot slot je interesses. Hobby’s en verborgen talenten zijn altijd goede onderwerpen tijdens het gesprek.

Leuk, ik heb een sollicitatie! Hoe bereid ik mij voor?

Je hebt gesolliciteerd via de website en je wordt uitgenodigd voor een gesprek op de vestiging. Erg leuk en spannend, maar word vooral niet zenuwachtig. Wij willen enkel zeker weten dat je past binnen de organisatie van onze klant en bij de functie. Maar dat wil jij natuurlijk zelf ook. Bereid je daarom goed voor op het gesprek: lees de vacature nogmaals door en noteer je vragen. Wij helpen je graag met de antwoorden en verder aan een baan.
Voor de rest vragen wij je om de volgende zaken mee te nemen:

  • Diploma’s en certificaten
  • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs). Ben je niet in het bezit van een Nederlands legitimatiebewijs, neem dan een legitimatiebewijs mee waar je BSN-nummer vermeld staat.
  • e bankrekeningnummer

Deze gegevens hebben we alleen nodig wanneer je aan de slag gaat, maar dan heb je ze maar vast bij je.

Salaris

Waar kan ik mijn loonstroken en jaaropgaven bekijken?
Zodra je aan het werk bent, vind je alle loonstroken en jaaropgaven in je persoonlijke Flexwrapp account. Je kunt de overzichten inzien en uitprinten. Ieder jaar rond februari worden de jaaropgaven online beschikbaar gesteld.
Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?
Voordeel! Uitzendwerk betaalt wekelijks jouw salaris uit. Elke donderdag staat het salaris van jouw gewerkte uren van de week daarvoor op jouw rekening.
Op feestdagen zijn wij (en de banken) gesloten. Dit betekent dat de betaling een dag vooruit schuift.
Wanneer worden mijn reservering uitbetaald?
Als uitzendkracht heb je recht op vakantiedagen, vakantiegeld en kort verzuim. Over alle gewerkte uren (behalve overuren) bouw je deze reserveringen op. Voor de specifieke percentages verwijzen wij je naar de CAO voor Uitzendkrachten.
Eén keer per jaar wordt je vakantiegeld automatisch bijgeschreven op jouw bankrekening. Dit gebeurt in de maand mei. De overige reserveringen worden zes weken na je laatste werkdag uitgekeerd. De hoogte van de opgebouwde reserveringen vind je onderaan jouw loonstrook (let op, dit zijn bruto bedragen).
Wat is loonheffingskorting?
Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Door dit aan te geven, betaal je minder belasting over je salaris. Dit kan je enkel bij één werkgever activeren.
Heb je meer banen? Zorg er dan voor dat je de korting aangeeft bij de werkgever waar je het meest verdient.
De korting is inkomensafhankelijk, dus voor iedereen verschillend! Voordat je start krijg je een aantal documenten toegestuurd om te ondertekenen. Eén van de documenten is het loonheffingsformulier, hier geef jij je keuze aan.
Wil je de keuze op een later moment wijzigen? Geef dit door aan jouw vaste Uitzendwerk contactpersoon, je krijgt dan opnieuw een loonheffingsformulier toegestuurd.

Vakantie & vrije dagen

Heb ik recht op bijzonder verlof?
In de CAO voor uitzendkrachten wordt aangegeven in welke gevallen, zoals verhuizing, geboorte of sterfgeval je recht hebt op vrije dagen waarbij je salaris wordt doorbetaald over de uren die je normaal op die dag zou hebben gewerkt.
Wanneer worden mijn reservering uitbetaald?
Als uitzendkracht heb je recht op vakantiedagen, vakantiegeld en kort verzuim. Over alle gewerkte uren (behalve overuren) bouw je deze reserveringen op. Voor de specifieke percentages verwijzen wij je naar de CAO voor Uitzendkrachten.
Eén keer per jaar wordt je vakantiegeld automatisch bijgeschreven op jouw bankrekening. Dit gebeurt in de maand mei. De overige reserveringen worden zes weken na je laatste werkdag uitgekeerd. De hoogte van de opgebouwde reserveringen vind je onderaan jouw loonstrook (let op, dit zijn bruto bedragen).
Hoe neem ik vakantiedagen op?
Ga je op vakantie of neem je een dag vrij, dan kun je gebruik maken van je vakantiedagen dit dien je per mail of telefonische aan te vragen bij je contactpersoon van Uitzendwerk.

Loonstrook & Jaaropgave

Waar kan ik mijn loonstroken en jaaropgaven bekijken?
Zodra je aan het werk bent, vind je alle loonstroken en jaaropgaven in je persoonlijke Flexwrapp account. Je kunt de overzichten inzien en uitprinten. Ieder jaar rond februari worden de jaaropgaven online beschikbaar gesteld.
Bouw ik als uitzendkracht pensioen op?
In Nederland krijgt iedereen een AOW-uitkering van de overheid als basispensioen. Als je via een uitzendbureau werkt, bouw je daarnaast een aanvullend pensioen op. Het uitzendbureau waarvoor je werkt is hiertoe verplicht.
Als je 26 weken via Uitzendwerk gewerkt hebt én ouder dan 21 jaar bent, hebben wij een pensioenregeling voor je! Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitzendkrachten in fase A (BasisPensioenregeling) en uitzendkrachten in fase B of C (PlusPensioenregeling).
Bij Uitzendwerk wordt de pensioenregeling uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).
Heb je vragen over je pensioenopbouw? Neem contact op met onze consultants op de vestiging.

Ziek & Betermelden

Ziekteverzuimreglement
Uitzendwerk B.V. is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Acture BV draagt, in opdracht van Uitzendwerk B.V., zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet. Uitzendwerk B.V. heeft Acture aangesteld om zorg te dragen voor de verzuimadministratie, claimbeoordeling Ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling dagloon.
Acture laat zich bij de begeleiding, claimbeoordeling en re-integratie ondersteunen door een arbodienst.
Ziekmelding
Als u ziek bent, dient u zich persoonlijk, voor aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk voor 09.00 uur, op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij Uitzendwerk B.V.. Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meldt u dit bij Uitzendwerk B.V. en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden.
Niet persoonlijke ziekmeldingen worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn.
De uiteindelijke ziekmelding wordt verwerkt nadat er contact is geweest met Acture over aard en omvang van de ziekte.
Thuisblijven
Een van de medewerkers van Acture zal contact met u zoeken, in de vorm van een telefoongesprek of een huisbezoek. Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts waarvoor u beschikbaar dient te zijn.
U bent verplicht om, totdat het eerste contact met Acture heeft plaatsgevonden,
tussen 08.00 en 18.00 uur thuis te blijven om dit contact en/of bezoek mogelijk te maken. Acture kan u verplichten om nadat het eerste contact heeft plaatsgevonden nog uiterlijk twee weken thuis te blijven. Deze verplichting geldt dan tot 10.00 uur ’s ochtends en tussen 12.00 uur en 14.30 uur ’s middags. Als u op een ander adres verblijft, dient u dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van Acture. Slechts in overleg met de casemanager van Acture kunt u toestemming krijgen om op bepaalde uren uw (verpleeg)adres te verlaten. Wanneer u niet bereikbaar bent, komt u niet in aanmerking voor toekenning
ziekengeld.
Bereikbaarheid
Om snel het recht op ziekengeld te kunnen bepalen en tot uitbetaling van het ziekengeld over te kunnen gaan is inzicht in het ziekteverzuim noodzakelijk. Er zal regelmatig contact zijn met Acture. U doet al het mogelijke om mee te werken aan het herstel. Ook aan een oproep om bij de bedrijfsarts te komen, dient direct gevolg gegeven te worden.
Bedrijfsarts
Uiteraard geeft u gehoor aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. Indien u daar absoluut niet toe in staat bent, of al weer aan het werk bent geeft u dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afspraak door aan de casemanager van Acture. Indien u dit verzuimt kan dit gevolgen hebben voor de hoogte en/of duur van uw uitbetaling ziekengeld. Second opinion bij bedrijfsarts Als u twijfelt aan de juistheid van een door de bedrijfsarts gegeven advies over de verzuimbegeleiding, kunt u dit met opgave van redenen bij hem aangeven en vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts.
De eerste bedrijfsarts zet de second opinion in gang, tenzij hij zwaarwegende argumenten heeft om dit niet te doen; in dat geval zal hij u vertellen wat deze argumenten zijn.
Vindt de second opinion plaats, dan zet de bedrijfsarts deze in gang door met u een andere bedrijfsarts te selecteren uit de pool die Acture hiervoor heeft ingericht. Deze andere bedrijfsarts mag niet werkzaam zijn binnen de arbodienst, het bedrijf of de inrichting waar de eerste bedrijfsarts werkzaam is. Bij selectie van een bedrijfsarts uit de pool draagt Acture de kosten van de second opinion. Wilt u een bedrijfsarts raadplegen die geen deel uitmaakt van de pool, dan heeft u hiervoor toestemming nodig van Acture. In alle gevallen meldt de eerste bedrijfsarts aan Acture dat er een andere bedrijfsarts wordt ingeschakeld voor een
second opinion en welke bedrijfsarts dit is. De bedrijfsarts die de second opinion verricht, ontvangt van de eerste bedrijfsarts alle informatie die nodig is om uw situatie en het gegeven advies te beoordelen. Hij beslist zelf of hij daarnaast nog andere informatie
wil verzamelen. Is de tweede bedrijfsarts tot een advies gekomen, dan bespreekt hij dit eerst met u. U beslist vervolgens of dit advies met de eerste bedrijfsarts wordt gedeeld. Gebeurt dit niet, dan blijft het advies van de eerste bedrijfsarts het uitgangspunt voor de verzuimbegeleiding.

Krijgt de eerste bedrijfsarts het advies wel, dan neemt hij na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u op en vertelt hij u met opgaaf van redenen of hij het advies volledig, gedeeltelijk of niet overneemt. Aan Acture meldt hij alleen of de second opinion voor hem reden is om zijn advies over de verzuimbegeleiding te wijzigen en zo ja, wat zijn nieuwe advies inhoudt. Vervolgens neemt hij de advisering over de verzuimbegeleiding weer ter hand. Vindt u dat de manier waarop hij met de gegeven second opinion omgaat
dit onwenselijk maakt, dan kunt u dit aangeven. De bedrijfsarts overweegt dan of hij de advisering over de verzuimbegeleiding aan een andere bedrijfsarts overdraagt en meldt zijn beslissing aan u en aan Acture.

Klachtenprocedure bedrijfsarts
Acture ziet erop toe dat de zelfstandige bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst beschikt over een klachtenprocedure. Van deze procedure kunt u gebruikmaken wanneer u vindt dat de bedrijfsarts zich tegenover u heeft schuldig gemaakt aan onfatsoenlijk of onprofessioneel handelen.
Afspraak is afspraak
Acture verwacht dat u zich houdt aan gemaakte afspraken.
Deskundigenoordeel bij UWV
Bij het inrichten van de re-integratie volgt Acture het advies van de bedrijfsarts. Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop Acture met dit advies omgaat en/of de re-integratie vormgeeft, kunt u bij UWV een Deskundigenoordeel aanvragen. UWV zal dan beoordelen of Acture voldoet aan alle re-integratie verplichtingen: bijvoorbeeld of we niet te weinig aan de re-integratie doen, of juist te veel van u vragen. De uitkomst van een Deskundigenoordeel is wettelijk niet bindend, maar de casemanagers van Acture nemen die wel altijd mee in het vervolg op het dossier en ontwikkeling daarvan.
Bezwaar en beroep bij UWV

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Verblijf in het buitenland
Indien u tijdens uw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden minimaal dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. U dient zich ziek te melden bij Uitzendwerk B.V. conform de bovenstaande procedure van ziekmelding. De ziekmelding wordt eerst verwerkt nadat er contact is geweest met Acture over aard en omvang van de ziekte. U houdt zich beschikbaar voor contact zowel telefonisch als persoonlijk.
Bij thuiskomst meldt u zich direct bij de casemanager van Acture. In toevoeging daarop worden vakantiedagen niet vergoed tenzij er sprake is van opname in een ziekenhuis of verpleeginrichting. Indien bovenstaande afspraken niet worden nagekomen vervalt ieder recht op een claim Ziektewet.
Vakantie
Wanneer u een Ziektewetuitkering geniet mag u op vakantie gaan, mits u aan een aantal voor- waarden
voldoet:
– uw vakantie mag uw herstel en/of re-integratie niet in de weg staan;
– u dient zich ook tijdens uw vakantie onveranderd te houden aan de gemaakte afspraken in uw (bijgestelde)
plan van aanpak;
– u heeft uw vakantie en verblijfadres tijdig aan uw Casemanager van Acture en Uitzendwerk B.V. doorgegeven.
Geef uw vakantieplannen tijdig door; hoe eerder, hoe beter. Maar in ieder geval uiterlijk 2 weken voor uw vertrek. Uw Casemanager beoordeelt in overleg met de bedrijfsarts en/of uw re-integratie- begeleider of uw vakantie aan bovenstaande voorwaarden voldoet.
Als u in Nederland op vakantie gaat, en u blijft voldoen aan uw re-integratieplicht, dient u uiterlijk 48 uur van tevoren uw verblijfadres door te geven aan uw Casemanager.
Acture controleert of u zich aan uw plichten houdt. Gaat u op vakantie en geeft u dat niet of te laat aan Acture door? Dan heeft dat gevolgen voor de hoogte en/of duur van uw Ziektewetuitkering.
Herstel
Zodra u beter bent, dient u dit direct te melden bij Uitzendwerk B.V.. U hoeft niet op toestemming te wachten om aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk uw werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Voor de overige uren die u dan nog claimt op de Ziektewet, dient u zich te houden aan de regels in dit verzuimreglement.
Ziekengeld
U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Wachtdagen zijn niet aan de orde wanneer u binnen een periode van vier weken opnieuw arbeidsongeschikt raakt en er bij de eerste ziekmelding reeds rekening is gehouden met wachtdagen. Minimaal vier weken na ontvangst van uw ziekmelding zal Acture wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld is gebaseerd op uw gemiddelde dagloon dat u heeft verdiend bij uw laatste werkgever, tot maximaal 1 jaar voorafgaand aan de ziekmelding.
Uw loongegevens worden verkregen uit de polis administratie van het UWV of uit de loonadministratie van uw ex-werkgever. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Acture. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.
Fase A met uitzendbeding
Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding wordt per direct beëindigd bij ziekte. Nadat de overeenkomst is beëindigd, heb je vanaf de derde ziektedag recht op een uitkering van de Ziektewet.
Je ontvangt 70% van je uitkeringsdagloon als ziektewetuitkering voor een periode van maximaal twee jaar.
Naast de ziektewetuitkering is het uitzendbureau verplicht de uitkering het eerste jaar aan te vullen tot 90% van jouw uitkeringsdagloon, en in het tweede ziektejaar tot 80%.
Fase B & C met uitzendbeding
Wanneer je via een overeenkomst werkt, heb je bij ziekte vanaf je eerste ziektedag recht op doorbetaling.
In het eerste ziektejaar is de uitzendonderneming verplicht om je 90% van je loon door te betalen.
In het tweede ziektejaar is de uitzendonderneming verplicht om je nog 80% van je loon door te betalen. De arbeidsovereenkomst wordt niet beëindigd tijdens je ziekte. Deze loopt door en eindigt alleen op de overeengekomen einddatum.
Activiteiten gericht op werkhervatting
Als u ziek bent, dient u alles in het werk te stellen om weer gezond te worden zodat u spoedig uw werk kunt hervatten. Uw overige activiteiten mogen uw genezing niet belemmeren.q

Overige vragen

Contact met Uitzendwerk B.V.

De medewerkers van Uitzendwerk B.V. zijn te bereiken op: 085-0731619. Het kan zijn dat u door een ingeschakelde partij wordt gecontacteerd, via het telefoonnummer: +31 591 271 267.

Contact met casemanagers Acture
De casemanagers van Acture zijn te bereiken op: 024-8909470.