Werken via Uitzendwerk

Werken via Uitzendwerk biedt jou vele voordelen. Afhankelijk van jouw voorkeur, het soort baan en de opdrachtgever, werk je voor Uitzendwerk op basis van een uitzendovereenkomst of een overeenkomst voor bepaalde tijd. Als uitzendkracht ga je een arbeidsovereenkomst met Uitzendwerk aan, maar verricht je werkzaamheden bij een opdrachtgever van Uitzendwerk. Mochten de werkzaamheden ophouden, dan zoekt Uitzendwerk een andere baan voor je. Als blijkt dat je aan het eind van het contract de geschikte kandidaat bent voor onze opdrachtgever, dan ga je in vaste dienst bij onze opdrachtgever.

Het ABU uitzendsysteem kent 3 Fases, hieronder vind je informatie vanuit de ABU CAO voor uitzendkrachten. Via de link heb je vrije toegang tot de ABU CAO voor uitzendkrachten.

Fase A

A
De uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang deze nog niet in meer dan
78 weken voor dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt.
B
In fase A is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de
uitzendovereenkomst is overeengekomen dat het uitzendbeding niet van
toepassing is.
C
De 78 weken in fase A worden doorgeteld (alleen de gewerkte weken
tellen mee), zolang er geen onderbreking is van meer dan zes maanden
tussen twee uitzendovereenkomsten. Als er wel sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling van fase A
opnieuw.
D
De uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd,
volgend binnen een maand op een eerdere uitzendovereenkomst zonder
uitzendbeding voor bepaalde tijd bij dezelfde uitzendonderneming en
dezelfde opdrachtgever, kan alleen worden aangegaan voor de minimale
duur van vier weken.

Fase B

A
De uitzendkracht is werkzaam in fase B zodra de uitzendovereenkomst na voltooiing van fase A wordt voortgezet, of binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase A een nieuwe uitzendovereenkomst met dezelfde uitzendonderneming wordt aangegaan.
B

Fase B duurt maximaal vier jaar en in deze fase kunnen maximaal zes

uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding worden overeengekomen.

C
In fase B is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd, tenzij
uitdrukkelijk een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor
onbepaalde tijd is overeengekomen.
D
De periode van vier jaar en het aantal van zes uitzendovereenkomsten
zonder uitzendbeding (als bedoeld sub b.) worden doorgeteld zolang
er geen onderbreking is van meer dan zes maanden tussen twee
uitzendovereenkomsten. De onderbrekingstermijn wordt in dat geval
meegeteld. Als er sprake is van een onderbreking van meer dan zes
maanden tussen twee uitzendovereenkomsten, dan begint de telling
van fase A opnieuw.

Fase C

A
De uitzendkracht is werkzaam in fase C zodra de uitzendovereenkomst
zonder uitzendbeding na voltooiing van fase B wordt voortgezet, of als
binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase B een nieuwe
uitzendovereenkomst met dezelfde uitzendonderneming wordt
aangegaan.
B
In fase C is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd.
C
Als de uitzendkracht na beëindiging van een uitzendovereenkomst
zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd terugkeert en sprake is van
een onderbreking van zes maanden of minder, dan is de uitzendkracht
werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst fase C. Als er sprake is
van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling
van fase A opnieuw.
D
De telling in de fasen gaat door als de uitzendkracht overgaat naar en in
dienst treedt bij een andere uitzendonderneming binnen hetzelfde concern,
tenzij de nieuwe uitzendonderneming aan de hand van de inschrijving,
sollicitatie of andere feiten en omstandigheden laat zien dat dit op initiatief
van de uitzendkracht is gebeurd. Onder concern wordt verstaan de groep
zoals bedoeld in artikel 2:24b BW.
E
De uitzendkracht en uitzendonderneming kunnen ten gunste van de uitzendkracht afwijken van de fasesystematiek zoals omschreven in dit artikel.